07 maj 2009

Att sitta i riksdagen


För sisådär 35 år sedan blev jag ledamot av riksdagen. Jag klurade på hur världen skulle bli bättre och skrev motioner som skulle förbättra livet för folk. Då fick jag lära mig att det visserligen såg bra ut i statistiken om vi skrev motioner så att tidningarna kunde rapportera att vi inte satt och slöade men några förändringar skulle det inte leda till. Det är närmast en sensation om någon enda ledamot får igenom något enda förslag i riksdagen. Så är det fortfarande. Civilutskottet (2008/09:CU32) yrkar därför helt traditionsenligt avslag på samtliga motioner som ledamöterna lämnat rörande bostadspolitiken.

Men det finns förstås partiskiljande åsikter. S, V och MP för andra resonemang och har andra yrkanden än majoriteten. Fast de kommer också att röstas bort när det är dags att trycka på röstknapparna. Så här ser skiljelinjerna ut i två frågor om man läser det senaste betänkandet. Majoriteten, dvs Alliansen, skriver om vårt gemensamma förslag med SABO:

”Utskottet anser att det är värdefullt om en bred samsyn kan uppnås i frågor som gäller de kommunala bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden. Ett gemensamt initiativ i detta syfte har nyligen tagits av SABO och Hyresgästföreningen. Organisa-tionerna har tillskrivit regeringen och föreslagit förändringar i lagstiftningen avseende de kommunala bostadsföretagen och hyressättningssystemet. Civilutskottet ser mycket positivt på de ansträngningar som nu görs för att hitta lösningar på frågor som måste avgöras innan de fortsatta villkoren för de kommunala bostadsföretagen kan läggas fast. Utskottet anser att utfallet av det fortsatta beredningsarbetet inom Regeringskansliet bör avvaktas.”

Oppositionen skriver:

”Vi tar nu inte i sak ställning till de förslag som lagts fram av organisationerna men ser positivt på initiativet som borde kunna bilda en bra grund för en bred politisk överenskommelse om reglerna för hyrorna och villkoren för de kommunala bostadsföretagen. Det kan emellertid konstateras att förslagen ligger i linje med den principiella syn på de allmännyttiga bostadsföretagens roll som redovisas i de nu aktuella motionerna från 2008 års allmänna motionstid. Av detta skäl anser vi att riksdagen i ett tillkännagivande bör framhålla att det är angeläget att regeringen skyndsamt och i positiv anda bereder de förslag som lagts fram av parterna på bostadshyresmarknaden.”


Om behovet av hyreslägenheter skriver majoriteten:

”Riksdagen avslår motionsförslag om ett tillkännagivande till regeringen om behovet av hyreslägenheter. Utskottet framhåller att ett sådant inte skulle tjäna något reellt syfte eftersom det inte torde råda någon tvekan om att även regeringen har en positiv syn på hyresrättens betydelse på den svenska bostadsmarknaden."

Så här skriver oppositionen om behovet av hyreslägenheter:

”Vi anser att hyresrättens ställning på den svenska bostadsmarknaden måste ses över och stärkas så att behovet av hyresbostäder kan tillgodoses. Det handlar då om åtgärder på ett flertal olika områden. Av central betydelse är givetvis att hyressättningssystemet utformas på ett rättvist och ekonomiskt acceptabelt sätt. Denna fråga får vi anledning att återkomma till i våra ställningstaganden i civilutskottets betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m. Även de allmänna ekonomiska villkoren för att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter måste ses över och göras mer rättvisa i förhållande till övriga upplåtelseformer. Det gäller bl.a. olika skatteregler och villkoren för en ekonomisk stimulans för byggande och renovering av hyresfastigheter. Exempelvis bör även innehavare av hyresfastigheter ges möjlighet att utnyttja en form av s.k. ROT-avdrag. Enligt ett gemensamt förslag (s, v, mp) bör ett sådant avdrag kunna medges för renoveringar i hyresfastigheter som leder till minst 30 % minskad energianvändning. Vidare bör åtgärder vidtas för att hindra en omfattande utförsäljning av allmännyttans bostäder.”

En sak som jag lärde mig i riksdagen är att ibland kan höjden av lycka vara att få ett avslag med en positiv motivering.

Inga kommentarer: