06 april 2011

Om en bostadspolitik helt utan ambitioner på DN debatt idag

Kraven på vad som är en fungerande bostadsmarknad har med tiden blivit allt lägre. Hans Lind på KTH är en god representant för den totala uppgivenheten. Han tror inte att det kommer att gå att bygga, det är så hopplöst dyrt och det kommer det att fortsätta vara. Ingen har lyckats göra något åt byggkostnaderna hittills.

Nu är det dags att ge upp, skriver han på DN debatt här idag. Ska vi få en fungerande bostadsmarknad så är det genom fri uthyrning av bostadsrätter, skriver han.

Hur detta kan beskrivas som vägen till en fungerande bostadsmarknad är inte lätt att begripa. Några krav på vad som menas med fungera måste vi väl ha. Vi har under många år haft ett för lågt byggande och vi har en jättestor ungdomsgeneration som kommer att vilja ha både jobb, bostad och kunna bilda familj.

Deras framtida drömmar ska, enligt Lind, läggas i händerna på de som har för många bostäder. De ska göra sig pengar på en ungdomsgeneration som redan idag utnyttjas till bristningsgränsen på andrahandsmarknaden. Hans Lind vill upphöja utnyttjandet till normaltillstånd. Det är det som är hans uppfattning om vad som är en fungerande bostadsmarknad. Sorgligt och ambitionslöst.

Det är dessutom så otroligt ledsamt att det alltid saknas boendeperspektiv i debatten. Bostadsministern vill höja hyror, öka andrahandsuthyrningen och införa ägarlägenheter för uthyrning. KTH lanserar förslag som mer skulle lämpa sig för något teoretiskt grupparbete på KTH än som verkliga inslag på bostadsmarknaden.

Hela Hans Linds idé bygger på att det finns en himla massa bostadsrätter där innehavarna bor någon annanstans och dessutom inte redan hyr ut sin lägenhet.

Är det verkligen möjligt att lösningen på bostadsbristen är att få ta ut hur mycket hyra som helst för bostadsrätter som ingen förmodas bo i idag?

Kommer i så fall någon enda människa att sälja sin bostadsrätt om de kan ha den som extrainkomst utan att lyfta ett finger? Hur kommer bostadsrättsföreningarna, som ju är ett kollektivt boende, att fungera när bostadsrätterna blir en spotmarknad?

Och framförallt, hur kommer det sig att det är så soprent på omsorg om de som ska bo och att så mycket omsorg läggs på de som ska tjäna pengarna på bostadsbristen?

23 kommentarer:

Verkligheten kommer på besök sa...

Här är det som vanligt alltså.

Total verklighetsflykt på HGF, pekande av finger på andra och en alltid närvarande känsla av att HGF BARA kan dela en kaka som andra bakar..

Tragiskt för alla i Hyresrätt och än mer tragiskt för de som är medlemmar i HGF.

Anonym sa...

Jag håller med föregående talare.

Kan ni i HGF inte ens försöka lyfta blicken och börja förstå att Hans Lind och vår bostadsminister mfl faktiskt har en poäng....

Vi kan väl alla enas om att nuvarande bostadsmarknad är katastorf? eller.

Kan vi då inte pröva något annat?

Jo, vi kan ändra på skatereglerna som missgynnar hyrerätten, piper HGF

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Barbro, du ser problemen. Är du däremot riktigt klar över de sannolika orsakerna bakom bostadsbristen? Problemet är naturligtvis att det byggs för lite, men vad är förklaringen till att det byggs för lite? Det finns en rätt så allmänt utbredd uppfattning att dagens hyressättningssytem, i vart fall i Stockholm, bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Ur ett sakligt perspektiv så är det ingen sensation att en prisreglering leder till bristsituationer på utbudssidan. I det här fallet hänger det till stor del ihop med att kapital inte ackumuleras inom hyressektorn i den utsträckning som skulle ske om priserna – hyrorna – sattes fritt utifrån jämvikt på marknaden.

Sedan måste man fråga sig om inte ett utbud stimuleras av att fler objekt blir tillgängliga? Om bostadsrätter och ägarlägenheter görs tillgängliga för uthyrning, ökar ju utbudet. Kan det vara ett problem? Sedan vänder jag mig mot synsättet om utnyttjande och offerbeskrivningen av den unga generationen. De som vill ha någonstans att bo torde vara mer betjänta av att faktisk kunna hyra ngt, om än till högt pris, än att inte faktiskt kunna hyra något oavsett hur betalningsvilliga de är.

Frågan är om din omsorg om de svagare tillgodoses på bästa sätt med att vi bibehåller dagens system som lett till en bristsituation som påverkar alla, oavsett svag eller inte, lika illa? Är det inte effektivare att hjälpa de svagare grupperna med riktade åtgärder, som vissa fastigheter med reglerade hyror? Inte alla i den unga generationen kan beskrivas som behov av den typen av åtgärder.

Anonym sa...

Hans Lind är en klok man och har i de flesta fall genomtänkta idéer med underliggande fakta som grund för sina uttalande. Dock så är han ute på djupt vatten i sin artikel.

Att hävda att hyresmarknaden inte fungerar i landet är felaktig. Min bestämda uppfattning att hyresmarknadens funktioner förbättras med just de två huvudspåren, förändring av hyressättningen samt ökat byggande. Slutar läsa efter första stycket.

Det är dags för någon att kasta ut en livboj till Herr Lind. Kanske fartyget "Verkligheten" kan rädda honom. Det sjunkande skepp som ligger intill, "Stockholms hyressättning", kan man ju låta försvinna ner på havets botten.

Anonym sa...

@anonym
Dagens system leder till att ingen nyproduktion genomförs. Därav bostadsbrist.
Det finns en rätt allmänt utbredd uppfattning om att det är dags att göra något åt orsaken till problemet.Det har visat sig att trots att fastighetsägare redovisar stora vinster saknas ambitionen att förse uppväxande medborgarna med bostäder. Fastän de efterfrågas.
försörjningen av bostäder i Sverige har nu återigen prövat på marknadens lösning och det visar sig att den återigen inte fungerar alls.
Dags att införa det generella stöd till bostadsbyggande som tidigare skapat goda viljor till byggande för såväl kommun som privata aktörer. Sluta missgynna hyresrätten som boendeform jämfört med andra boendeformer.
Det är övermåttan naivt att tro att lösningen är så enkel som påstås i artikeln av Hans Lind. Hyrestanten som lösning på bostadsbristen hör historien till. Lösningen har självfallet aldrig varit så enkel utan den tidigare hyllade svenska bostadspolitiken är ett resultat av generella politiska ambitioner.

formulera en bostadspolitik värd namnet istället för en debatt om vattnets betydelse för sjöfarten!

Söderhöna

Anonym sa...

@Söderhöna

Det är inte så att partsvisa kollektiva hyresförhandlingar är detsamma som marknadsprissättning. Det är bara en marknadslösning när priset bestäms vid jämviktspunkten mellan utbud och efterfrågan. Hyrorna sätts inte så idag och därför kan man inte påstå att marknaden har ”haft sin chans”. Även fastighetsägare redovisar vinster, så är de inte tillräckligt höga. Vore de, enligt fastighetsägarna tillräckligt höga, skulle investeringsviljan öka bland alla med kapital. Så är inte fallet, eftersom det byggs för lite hyresbostäder. En hyrestant kan nog vara en hygglig lösning för att råda bot på situationen idag.

Begreppet bostadspolitik känns lika förlegat som begreppet industripolitik. Marknadslösningen är nog den bästa på lång sikt. Visserligen kommer inte alla att ha råd att bo centralt, men det är knappast givet att alla skall ha den möjligheten heller.

Anonym sa...

För nyproduktionen i Stockholm är hyrorna hyfsat höga. Det är faktiskt inte omöjligt att dessa hyror ligger över vad som skulle vara marknadshyra. Ja, ni hörde rätt. Detta kan vara fallet i och med att många befintliga lägenheter har en hyra långt under marknadshyra.

På en fri marknad möts efterfrågan och utbud vid ett marknadspris. Men om säljaren lyckas prisdifferentiera, är det möjligt att ta ut högre priser än så av dem som vill och kan betala. Och prisdifferentiering har vi på hyresrätter i Stockholm, med ganska stora skillnader mellan nytt och gammalt.

Hur som helst, hyrorna i nyproduktion är knappast så låga att det är det som hämmar byggandet. Förklaringen kanske ligger på annat håll.

Och i väntan på att byggandet kommer igång, ser jag inga fel i att öka möjligheten att lagligt hyra ut BR.

Anonym sa...

Blir lite trött på er som bara utgår från att Stockholm är hela Sverige vidga blicken och se helheten, förstå att samhället har ett ansvar för att alla i det här landet ska ha någonstans att bo till en rimlig kostnad, inte bara dom som ser bostaden som en marknad o hadelsvara

Anonym sa...

@anonym 17:24
Att forma ett förslag där individen skall ansvara för en samhällsplaneringsåtgärd är verkligen att slänga ut barnet med badvattnet! Och att abdikera från det politiska ansvaret. Både för nutidsproblem men även för framtida behov.
Marknaden har tidigare visat sig oförmögen att hantera hyressättning och bostadsbrist i Sverige. Vilket då inspirerade politiker och samhällsplanerare att söka politiska lösningar för att råda bot på problemställningarna.
Vad är det som är attraktivt med att gå baklänges in i framtiden?

Söderhöna

Anonym sa...

@Söderhöna

Jag har stark för mig att dagens hyresreglering har sin grund i andra världskrigets ransoneringsåtgärder. Av något skäl har det levt kvar. Dessutom har du fel när du påstår att marknadslösningen har testats i närtid. Det har den av ovan angivna grund inte, i vart fall inte på 70 år. Däremot fungerar marknadslösningar i andra jämförbara och större storstäder där vår typ av bostadsbrist inte finns. Om vårt system vore så exempellöst framgångsrikt, vore det nog kopierat eller exporterat utomlands. Nu är det inte det och det är väl en kvalitetsstämpel om något. Jag vågar nog påstå att den extrema bostadsbrist som vi upplever för hyreslägenheter hyggligt centralt, hänger ihop med regleringen av hyror. Att överlåta finansieringen av nybyggen på privata intressen är nog inte fel, som jag har pläderat för. Att jag skulle ha påstått att samhällsplanering skulle överlåtas till privata intressen är fel. Jag har inte berört den delen, eftersom det idag ligger inom bl. a. plan- och bygglagen. Det har inget med hyressättning och kapitalbildning att göra, vilket är det jag har skrivit om.

Att förlita sig på statliga subventioner för byggande är en återvändsgränd och en annan av orsakerna till att vi befinner oss i den bristsituation vi har idag. Planekonomi eller hybrider med starka inslag av detta har inte lyckats i någon gren av näringslivet, bostadssektorn är inget undantag. Marknadslösningar löser problemen med brist på bostäder, även om det innebär att innerstan t. ex. blir för dyr för många. Det rättfärdigar emellertid inte att vi har ett system som inte kan skapa resurser och som fördelar de knappa resurser som finns efter godtyckliga kötider eller kontakter.

Anonym sa...

@anonym
Intressanta uttryck men gammal högerpolitik!
"Av något skäl har den (hyresregleringen) levt kvar"..... ja i 70 år.
"Marknaden inte testats i nutid"......Det kanske är så enkelt att ´de generella politiska besluten har fungerat bättre för både individen och samhället och marknaden? Jag vet inga privata fastighetsägare som avstod från de staliga stöden!

"Vår typ av bostadsbrist inte finns".....jasså,hur intressant tror du att det är för en bostadslös i Sverige att du betraktar bostadslösa i andra länder som en annan sorts bostadslösa?

"inte kopierats utomlands".....nej men varit ett föredömme för hur bostadbrist och framförallt det goda boendet kan skapas genom politiska beslut. Vilka fördelar ser du med social housing?

"Hyggligt centralt (belägna bostäder)"....bostadbrist är ett problem för hela sverige. Det finns några få kommuner idag som inte har brist på bostäder. Att försöka förminska det för Sverige idag generella problemet genom att hänvisa till de hyresrätter som återstår i Stockholm är ingen lösning för resten av landet. Och vad säger fastighetsägarna om det?

"godtyckliga kötider" "kontakter"......kanske tänker du på den senaste rapporten om hur stiftelser missbrukas i relation till skaparens intentioner. Den på Östermalm där kravet för att få bo var fattigdom eller kanske det låter bättre med enkla ekonomiska omständigheter? Ja förutom ett anständigt leverne naturligtvis! Där är det visst några som fifflat lite. För du tänker väl inte på Stockholms Stad
Bostadsförmedling? Vet du något om dem som ska upp på bordet så lägg fram det bara.

Söderhöna

Anonym sa...

till anonym 6/4 kl 20.03:
trots att jag själv är stockholmare så håller jag med dig. Ibland fastnar debatten och just även fixerad på innerstan stockholm( många glömmer alla förorter söder och norr). och som du säger det gäller väl hela landet.
Jag håller med dig i vad du skriver. /a

Abacus sa...

Kan inte låta bli att lägga in vad en annan bloggare tycker om det här. Läs och begrunda...

http://fotolasse.se/index.php/samhalle/ge-apan-en-banan.htm

Anonym sa...

@Söderhöna

Högerpolitik skapar resurser, vänsterpolitik förbrukar dem, hårddraget. Gamla Östeuropa är ett bra exempel på det senare. Det allmännas uppgift är lika lite att förse folket med bostäder som det är att förse det med arbete. Däremot skall det allmänna skapa förutsättningar så att arbeten och bostäder växer fram. Då funkar fördelningen också på lång sikt, när subventionerna inte längre finns. Vår modell förutsätter eviga statliga subventioner, vilket naturligtvis fördjupar systemfelet. Subventionerna blir symtomlindring, inte botande.

Om näringslivet i övrigt klarar av att fördela efter marknadsprinciper med tillfredsställande resultat – ägda hem ingår där med – finns det lite som talar för motsatsen om principen också tillämpades på hyresmarknaden. Där har du ett bevisproblem. På vilket sätt fungerar dagens system effektivare än marknadslösningar?

Jag betvivlar på att vårt hyressystem är och har varit ett föredöme. Vore det det skulle fler tillämpa det utomlands, vilket naturligtvis inte är fallet. Däremot är idén något som omhuldades av Mussolini. Det kan man bl. a läsa om i Göran Häggs biografi över diktatorn.

Social housing har flera fördelar framför generella subventioner och prisregleringar. Det hindrar inte omsättningen av lägenheter i hela beståndet, vilket är fallet nu. Man ger vissa inkomstsvaga hushåll möjlighet att bo centralt, vilket är en av drivkrafterna i vårt nuvarande system. Då slipper man hämma hela hyresmarknaden för att man vill ha några låginkomsttagaralibin och låta huvuddelen av marknaden sköta sig själva. Det funkar i Oslo, London mfl. Det skulle funka här med. Det är helt enkelt fråga om rimlighet. Vill man störa en hel sektor för att några få hushåll skall kunna bo centralt med låga hyror? För det är vad det handlar om när man ser resultatet.

Anonym sa...

@anonym
Nej så enkelt är det inte heller i politiken. Det samförstånd som tidigare funnits mellan parter i Sverige inom många områden har utvecklat Sverige som nation. Så till den milde grad att systemet ibland kallas för den svenska modellen! Den förutsätter ett ansvarstagande från samtliga inblandade i samklang med det du själv efterfrågar. Problemet är att ansvarstagandet brister. Sverige har ex. den dyraste byggsektorn i Europa!

Den ägda marknaden dras nog med en hel del problem. Anders Borg har i veckan talat en del om dem. Liksom den ägda marknaden alls inte tackar nej till stimulansbidrag. Titta bara på EU och bankerna!

Även en blind höna hittar ibland ett korn. Det stämmer säkert att Mussolini tjusades av den svenska problemlösande sociala ingenjörskonst som växte fram Sverige samtidigt som resten av Europa kollapsade. Idag råder det politisk konsensus kring hyresrättens fortsatta plats i samhällsbyggandet.

Den kanske viktigaste faktorn för att skapa omsättning på bostadsmarknaden är nog att mätta det behov av bostäder som redan idag finns. De ambitioner för byggandet som hitintills presenterats kommer inte att minska bostadsbristen utan fördjupar den istället. Det står redan idag fritt fram för marknaden att investera i bostäder. Det sker också men inte tillräckligt. Ett gott politiskt ansvarstagande, en sanering av byggbranchens höga kostnader och stimulerande bidrag kan säkert lösa situationen. Det har ju skett tidigare!

I dina inlägg ser jag bara en vilja. (Ja förutom att alla som bor i hyresrätt i Stockholms innerstad ska flytta!)Det är att kapitalet och fastighetsägarna skall få fritt fram att rumstera om med människors liv och boende.

Jag kan bara hoppas på att martknaden själv har insikt om att nöjda kunder är en förutsättning för att deras inkomstbringande verksamhet utvecklas, våra hem!

Söderhöna

Anonym sa...

@Söderhöna

Återigen, vem har tagit efter den svenska modellen? Ingen. Alltså är den unik, men omvärlden har förkastat som en modell för långsiktig framgång. Om modellen skall fungera, bygger det på att de fåtal företrädare för olika samhällsintressen är oegennyttiga och att de har perfekt information. Modellen är redan i det stadiet dömd att misslyckas. Inom hyressektorn är misslyckandet totalt. Skälet är inte för litet av den svenska modellen, utan för mycket. Modellen har som sagt inte rönt några som helst exportframgångar. Det är inget bra betyg.

Problemet är att Mussolini teoretiserade om korporationer långt före den svenska modellen. Korporativismen är en av grundstenarna inom fascismen. Mussolini tog makten i början av 20-talet, alltså innan den svenska modellen etablerades.

Marknaden är inget enhetligt system, utan bygger bara på enhetliga, långsiktiga och stabila regler. Marknaden utgörs sedan av flera aktörer. Ibland blir det dåligt, men för det mesta blir det bra. Därför är marknadsekonomi mer framgångsrik att skapa resurser, genom sin flexibilitet. Den politiska sektorn kan aldrig konkurrera med den marknadsdrivna. Läs Hayek, så får du en väl beskriven inblick i varför.

Alla i stockholms innerstad behöver nog inte flytta. Det är inte det jag vill, däremot att vi får ett flexibelt, rättvist och transparent hyressytem. Kapitalet –som du i sann marxisitisk anda skriver – är inte en enhet, utan utgörs av många. Alltså rumsterar inte kapitalet som det vill, utan de som utgör kapitalet rumsterar som det vill med sin egendom. Precis som alla andra företagare, kommer flertalet att se fördelen med nöjda kunder och behandla dem på bästa sätt. Sannolikheten för att medvetenheten hos en fastighetsägare om det ökar om vi kommer i en situation där hyresvärdarna får konkurrera om hyresgäster, istället för att som nu, hyresgäster konkurrerar om hyresvärdar. Så länge den svenska modellen tillämpas kommer vi att ha ett utbudsunderskott som medför att hyresvärdarna kan välja och vraka utan att anstränga sig.

Lägre marknadströsklar leder till fler etableringar på hyresmarknaden och det är vad som behövs. Bejaka istället att det tillkommer fler hyresvärdar och objekt genom att det blir mer lönsamt att bli hyresvärd med fri prissättning. Det vore en välgärning om vi blev av med de sista resterna från totalitära utopier och resursslöseri.

Klas Hoberg, Ordförande Skottet 2 sa...

Hej Barbro - jag tar plats på din blogg eftersom detta rör dig också, men främst för att Terje har en väl utvecklad förmåga att inte publicera för honom ombekväma inlägg och svar.
============


Terje,

Istället för att peka finger och försöka "vuxenmobba" oss som i kraftfull majoritet vill ombilda så kanske du kunde fokusera på dina uppgifter?

Medan du pratar med 2 personer i huset så pratar vi alla med varandra. Själv har jag pratat med ca 100 personer i huset den senaste veckan

Det hedrar dig att du tar dig tid att kontakta de (få) medlemmar du har i huset, men det är på tok för dålig leverans.

Några exempel:

1. Under en ombildning i det närmaste stryper bostadsbolaget sitt underhåll i huset. Varför agerar inte Hyresgästföreningen på detta avtalsbrott / underlåtelse från bostadsbolaget?
>> Borde ni inte måna om hyresgästerna i detta läge? (det gjorde ni inte)

2. När det brann i skottet, den största branden på Södermalm det året, vart var ni då? Inte en person, inte ett utskick, inte ett möte från Hyresgästföreningen.
> >Borde ni inte måna om hyresgästerna i detta läge? (det gjorde ni inte)

3. De senaste 4 åren har vi i skottet fått 12,5% hyreshöjning. Lönerna har inte ökat i ens i närheten av samma takt. Visst, ni menar på att ni ”förhandlar ner från en högre nivå”, men som van förhandlare vet jag att man alltid öppnar på en högre nivå än man vill nå, för att kunna backa ner. Det rimliga vore såklart att ni fick fram 0-hyra något år eller kanske en minushyra, men icke..
> >Borde ni inte måna om hyresgästerna i detta läge? (det gjorde ni inte)

Så Terje – den sk ”grannsämja” du beskyller oss för att dra ner är i själva verket bara en vilja från oss i huset, som du försöker motverka. Du vill inte att vi i majoritet skall få ombilda för att det skämmer era intäkter och ert inflytande.
Det är inga bråk här, det sägs inga elaka ord, det begås inga övergrepp.
Vi trivs fortsatt i vårt hus, trots er politiska aktion mot vår vilja och demokratin.

Däermot, som ditt inlägg och tidigare inlägg tydligt säger, är att du vill piskar upp stämningen och polarisera. I det närmaste uppviglar till osämja i huset. Lägg därtill skickandet av stämningar och jurister, ”Fingerpekning” på din blogg mot oss som kollektiv i skottet och som i majoritet vill ombilda.

Se dig själv i spegeln Terje – du gjorde våld på demokratin och berövade en tydlig majoritet möjligheten att ombilda.
Men du har inte rätten att vuxenmobbas och fara med osanning om hur det är i vårt hus. För det vet du inte. Har du ens varit här?

Klas Hoberg
Ordförande Skottet 2

Anonym sa...

@anonym

Du har säkert rätt om när och hur Mussolini formulerade sina tankar!

Att hyrestanten utgör lösningen på en rådande bostadsbrist, och den kommande, är ingen trovärdig långsiktig hållning.
Att förslaget ens diskuteras seriöst visar på hur illa det står till med politiken och hur långt sönderfallet redan gått.

Det som är marknaden framstår för dig som en närmast upphöjd funktion. Den kan ibland vara lite sämre men trots allt rymmer den lösningen. Jag ser den som du säkert anar på ett helt annat vis. För mig medverkar den till många farofyllda skeenden därför att den saknar allt annat intresse än egenintresset.

Låt oss istället stärka demokratin och människovärdet!

Söderhöna

Anonym sa...

Ja och så ändrar vi lite i skattesystemt så blir det nog bra.....mycket snack och lite konkreta förslag, söderhöna.

Hur menar du att vi ska få bukt med den havererade bostadsmarknaden?

Är det inte så att du bara försvarar din egen billiga hyra centralt på södermalm? Du kämpar med näbbar och klor för att själv få bo bra och billigt. Snacka om egenintresse.

Där har vi skillnaden mellan oss jag har inget egenintresse i detta.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@Söderhöna

Hyrestanten är en av flera lösningar. Problemet har inte bara EN lösning, utan flera samverkande. Det är just i detta samverkande som marknadslösningen är överlägsen politisk planering. marknadens lösning kan ta olika former som idag inte går att förutse och planera, men det löser uppgiften. Det är väl ändå det som är överordnat – att lösa bostadsbristen på kort och lång sikt? Då är det bättre att släppa kreativiteten fri med rätt förutsättningar istället för att vänta på att den svenska modellen skall komma ut från sammanträdesrummen.

Marknaden har inget egenintresse, däremot varje enskild aktör. Nu är ju marknaden ingen organism, utan en summa av olika viljor, precis som demokratin, om du vill. Skillnaden är att marknaden är en effektiv metod att allokera resurser. Det är marknadens uppgift och den sköter det i allmänhet bra. Det är ingen slump att stater med mer marknadslösningar på lång sikt också är de som har störst välstånd. Sverige gick från ett fattigt jordbrukarland till industriellt välstånd tack vare marknadslösningar. Det tog hundra år, men var så säker, vi hade inte uppnått resultaten med den svenska modellen. Välståndet grundades under andra hälften av 1800-talet. Man kan tycka vad man vill om marknad, men historiska fakta låter sig inte diskuteras, bara konstateras.

Demokratin som du uttrycker det, har inget med näringsliv att göra som aktör, annat än att sätta upp spelreglerna för de privata aktörerna. Ekonomisk demokrati kan jag skönja mellan raderna, ett annat ord för socialism. Det är knappast en framgångsväg.

Människovärdet är absolut och oavhängigt ekonomi. En högst okontroversiell begreppsbildning inom den västerländska idétraditionen. Det är inte ovanligt att personer med vänsteråsikter gärna kopplar ihop människovärdet med ekonomi, men då leder det väldigt raskt fel. Du behandlar ingen mer människovärdigt bara för att du öser andras pengar över den.

Anonym sa...

@anonym

Att som du räkna ut politiken som ett styrinstrument och överlåta de politiska besluten åt marknaden är jag inte beredd att göra. Likaväl som staten stimulerar SJ kan också bostadsmarknaden låta sig styras.

Och du jag vet precis vem det var som byggde det här landet från bondesamhälle till industristat! Tror du inte ändå att förhandlade lösningar kan vara det bästa?

Anonym sa...

Klipp från Skottets blogg
Klas Hoberg permalänk
25 mars, 2011 13:07
Hej Alla

Det kommer en del kommentarer från bland annat Rädda Linjalen som inte är så smickrande för deras människosyn. Vi har valt att inte inkludera dem då de är av den karaktär att de kränker personer.
---------------------
Klas
påstå att Terje inte publicerar utan belägg går tydligen bra.
Som man känner sig själv dömmer man andra. Snacka om att kasta sten i glashus....

Anonym sa...

@anonym 16:47

Det som byggde landet var kapitalet. Någon svensk modell fanns inte när kullager, Ericsson, Nobel, Alfa Laval m.m grundades. Det är bara kapitalet som ordnar tillväxt, inte politiken. Politiken skall fixa förutsättningar genom regelverket, såsom 1840-talet näringsfrihetsreform och avskaffandet av skråväsendet. Där lades grunden till vårt välstånd.