24 december 2011

Önskan nr 24

23 december 2011

Önskan nr 23


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-23

Halloj Tomten i morgon brakar det loss. Jag vet att du trots det har bokat upp dig för lite fredagsmys. Här kommer den filmsnutt om hyresrätten som du önskat dig, den passar bra till både popcorn, tacos och till en bättre middag. Precis som hyresrätten.

Hyresrätten ska stärkas säger Fredrik Reinfeldt. Eftersom hyresrätten är hett eftertraktad av många och cirka tre miljoner redan bor där så verkar det ju inte vara någon dum idé alls av den statsminister som vill ligga i linje med medborgarnas önskemål.

2012 blir ett spännande år. Ska Fredrik Reinfeldt lyckas nå sitt målFilmen är framtagen av Hyresgästföreningens region i Stockholm. Kolla mer på dittlivsboende.se

22 december 2011

Önskan nr 22


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-22

Tjaba Tomten, just nu belastar du alla transport- och leverenssystem hårt. Så vi tänkte faktiskt runda dig lite genom att på egen hand skicka en efterlängtad julklapp till fastighetsägare runt om i landet.

I Fastighetstidningen brukar Reinhold Lennebo skriva att Hyresgästföreningen ägnar sig åt att göra absurda tolkningar av den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag.

Det borde väcka en del nyfikenhet hos Fastighetstidningens läsare. Vad är det för orimliga och oförnuftiga tolkningar som Hyresgästföreningen gör?

Eftersom Fastighetstidningen inte gör någon uppföljning av vad det är för absurditeter det kan vara fråga om så tänkte vi att det vore en god idé att skicka en kortfattad beskrivning av vår tolkning för att försöka bringa klarhet i detta.

Det går tyvärr inte att länka till brevet så du som är intresserad kan läsa det här:

Hyresgästföreningens syn på allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer

Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Enligt lagen ska dessa företag drivas i ”allmännyttigt syfte” och ”enligt affärs-mässiga principer”.

I debatten anförs ofta argument om att Hyresgästföreningen inte har förstått att den nya lagstiftningen innebär förändringar. Här följer därför vår beskrivning av innebörden av allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer.

Allmännyttigt syfte

Bakgrund

I den nya lagen har förbudet mot att driva verksamhet i vinstsyfte i kommunallagen undantagits. Som ersättning för ”utan vinstsyfte” ska i stället verksamheten drivas i ”allmännyttigt syfte”.

I propositionen (2009/10:185) uttalas att det ”bakomliggande motivet till att ett kom-munalt företag bildas är att tillgodose ett allmännyttigt syfte” … samt att ”utan ett all-männyttigt syfte kan det kommunala bostadsaktiebolaget komma att reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller äga ett sådant företag finns inte…”(sid 40).

Det allmännyttiga syftet är överordnat andra aspekter och ”… de kommunala bo-stadsaktiebolagen [har] inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter…” (sid 47).

Affärsmässiga principer

Bakgrund
Den viktigaste förändringen i lagen är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska drivas enligt ”affärsmässiga principer”. Det motiveras av att det gäller särskilda regler för prissättningen, investeringar görs med mycket lång varaktighet och kräver ett långsiktigt förhållningssätt. Det finns även ett lagstadgat krav att erbjuda hyresgäs-terna inflytande och företagen lyder under särskilda regler om värdeöverföringar.

Affärsmässiga principer i lagtexten

Avkastningskraven ska ta hänsyn till marknadssituationen, beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta. Det står också att en lägre avkastning på kort sikt är rimlig om den beror på åtgärder som på längre sikt förväntas leda till en högre avkastning, därför bör företagets avkastning bedömas över en längre tidsperiod än ett år.

I det långsiktiga perspektivet ligger även hänsynen till företagets befintliga hyresgäs-ter, liksom till presumtiva hyresgäster och till hur bostadshyresmarknaden kan ut-vecklas” (sid 49).

När det gäller frågan hur avkastningen ska beräknas står det i propositionen att det saknas ”anledning att reglera vilket eller vilka mått som ska användas för att bedöma avkastningskrav och avkastningsnivå just i fråga om allmännyttiga kommunala bo-stadsaktiebolag som bedrivs affärsmässigt” (sid 45).

Det är alltså en särskild form av affärsmässighet som ska gälla för dessa företag, en affärsmässighet som inte gäller för vare sig annan kommunal näringsverksamhet eller privata aktörer. Till saken hör också att allmännyttan har agerat affärsmässigt sen början på 1990-talet.

Slutsatser
För att skapa långsiktigt hållbara spelregler på hyresmarknaden med en rimlig hyresutveckling och fortsatt trygghet för hyresgästerna, är det nödvändigt att det råder enighet om att de allmännyttiga bostadsföretagen är en särskild företagsform med ett särskilt uppdrag.

Det är också nödvändigt att man enas om att ”affärsmässiga principer” inte innebär att företagen ska drivas som privata företag utan att företagen ska ”…utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget som sådant, givet de begränsningar och förut-sättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyres-marknaden inom ramen för de regler som gäller för denna sektor”.

Betalningsviljan har inte haft betydelse för hyran förut – och den ska inte ha någon betydelse nu heller, enligt den nya lagen.

I stället är det bruksvärdet med alla dess komponenter som fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ska arbeta med, precis som förut. Och de allmännyttiga bola-gen ska inte längre vara hyresnormerande gentemot de privata fastighetsägarna, där innebär den nya lagstiftningen en verklig förändring.

Det är många intressen som ska jämkas samman. Stat, kommun, hyresgäster, allmännyttan, privata fastighetsägare – alla har ett intresse i hur bostadsmarknaden ser ut och hur lagstiftningen följs. Därför är det så viktigt att dessa frågor också löses på det sätt som har fungerat utmärkt i mer än ett halvsekel, det vill säga genom hyresförhandlingar. På så sätt kan alla intressen tas till vara på bästa sätt.

Det här är vår syn på den debatt som nu pågår. Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss eller sök mer information på www.hyresgastforeningen.se

21 december 2011

Önskan nr 21


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-21

Men hallå, bostadsbyggandet då?
Det har ju funnits på önskelistorna i åratal. Du får för allt i världen inte tro på byggprognoser. Det går inte att bo i prognoser utan du måste förvissa dig om att det är verkliga hus i paketen du levererar.

jagvillhabostad.nu låter sig inte luras av några prognoser. De har kampanjat under parollen "Vi är många som inte upplever bostadsbristen som ett övergående problem."

De befinner sig mitt i smeten och de har lärt sig den hårda vägen att det inte är någon idé att ha några illusioner om att det går att få en bostad på något schysst vis.

Bara 19 500 bostadslägenheter byggdes under år 2010. Det är en minskning med 15 procent jämfört med år 2009. Antalet lägenheter i flerbostadshus minskade med 26 procent.

Och nu skriver Boverkets ner prognosen 2011. Även den nedskrivna prognosen är osäker. De beräknar att det påbörjas 26 500 bostäder istället för 31 000. 9 000 är hyresrätter.

I ett läge där 248 000 ungdomar saknar bostad.

Jag vet att du tänker på barnen så här i juletid. Men du måste ägna särskild uppmärksamhet åt jagvillhabostad.nus yngre syskon och syskonbarn.

De har ännu inte förlorat sina illusioner om att kunna få både jobb och bostad.

19 december 2011

Önskan nr 20

Halloj Tomten, funderar du någonsin på vad som ligger bakom människors önskningar? Ibland är det till och med knepigt att förstå vad de menar med det de säger.

"Hyresrätten är bra på att möta människor i en viss livssituation", säger exempelvis Stefan Attefall till Riksdag & Departementet.

De andra boendeformer då, är de dåliga på att möta människor i vissa livssituationer? Har du någon aning om vad han menar? Vilka livssituationer är det han menar att människor hamnar i som gör att hyresrätten möter upp dem på ett så bra sätt?

Man har ju sina misstankar. Vi har nog en bostadsminister som tycker att hyresrätten är en boendeform för människor i speciella omständigheter. När de har gått över så köper de sin bostad. Tråkig attityd som han har utvecklat i bland annat en artikel till stöd för villaägarna.

Han tycker att man kanske måste höja schablonavdraget ytterligare så att människor börjar hyra ut rum i sina för stora hus, står det i direktiven till den nya utredningen han tillsatt.

"Men det kan också handla om att redovisa vilka andra förändringar som kan stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder."

En liten lurig och något luftiga formulering. Vet du vad det är han fiskar efter här?

I direktiven står att utredaren kan "föreslå begränsade ändringar av principerna för hyressättning vid uthyrning som inte sker i näringsverksamhet."

Här kan dölja sig en uppmjukning av bruksvärdessystemet.

Överst på min önskelista står därför från och med idag en dementi från Stefan Attefall.

Annars blir det att rycka ut och försvara konsumenternas intressen igen. Varför kommer konsumentintresset alltid sist?

18 december 2011

Önskan nr 19Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-19

Hej där Tomten, vid den här tiden förra året konkurrensutsattes den julklappsmarknad som du annars dominerar under några dagar.

Inte för att din verksamhet ansågs strida mot EU:s konkurrens-och statsstödsregler, det gavs heller inget utrymme för några riskkapitalister att ta sig in och det var inte fråga om att genomföra någon valfrihetsreform.

Fast å andra sidan är det kanske inte någon dum idé av kommunen att skicka med oss en tomtepeng som vi fick disponera på den tomte som säger sig kunna leverera flest julklappar snabbast och till bästa pris.

Denna konkurrens på julmarknaden var väl inte direkt förödande och kunde på intet sätt hota den monopolverksamhet som du bedriver.

Konkurrensen bestod av ett antal julklappar från de politiska partierna som skulle delas ut till hyresgästerna.

Stefan Attefall delade till exempel ut en stärkt hyresrätt. Jag skrev att det under 2011 säkerligen kommer att klarna vad han menar.

Tyvärr har det visat sig att han hade slagit in ett nästan tomt paket i ett glättigt papper. Det såg bra ut med veckade snören och allt. Men när det skulle öppnas för någon vecka sedan så visade det sig att det var villor, radhus, bostadsrätter och ägarlägenheter som skulle stärkas dvs. det var de som bor där som ska kunna hyra ut sina bostäder på något annat sätt och på några andra villkor.

Förmodligen hade de skett ett missöde med adresslappen.

Snopet, för hyresrätter det är lägenheter som hyrs ut på trygga villkor och till en rimlig hyra.

Så kära ordinarie Tomte, Stefan Attefall måste få ett definitionslexikon där det framgår vad som är hyresrätt.

I värsta fall kan Attefalls utredare komma med förslag på att släppa andrahandshyrorna i bostadsrätter fria.

Den som går stärkt ur ett sådant läge är definitivt inte hyresgästen.

17 december 2011

Önskan nr 18


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-18

I början av detta år la jag in partiernas nyårslöften till hyresgästerna på bloggen.

Är de infriade undrar ni kanske. Nä, det är väl lite si och så med den saken.

Men än är det några dagar kvar på 2011 så det kan hända att något parti kommer stort på upploppet. Sånt vet man aldrig, rätt var det är rasslar det till i departementskorridorerna och ut kommer något riktigt bra förslag.

Folkpartiet lovade till exempel att fortsätta utveckla hyresrätten och de trodde på ett system där hyresgästerna kan göra till- och frånval. Och så kan det bli, inte i år men nästa år, för det finns ett förslag som nu är ute på remiss.

Vidare vill de arbeta vidare med de förslag för bättre villkor för hyresrätten, som hyresmarknadens parter SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.
Det handlar om att fastighetsskatten, underhållsfonder och att en låg moms skulle läggas på bostadshyror.

En sådan utredning förväntas snart se dagens ljus. Men nu är det bara några dagar kvar på 2011 så Folkpartiet önskar sig nog adressen till Anders Borg så att de kan skicka en påminnelse. Det finns ju fortfarande chans att fixa utredningsdirektiv före nyår! Lycka till säger jag, bra att ni ligger på.

Centerpartiet ville "Öppna dörren för delaktighet åt hyresgäster, för nu ska hissen gå ända upp till översta våningen för hyresrätten."

Centerpartiet önskar sig nu nya hisskorgar och bättre motorer, de som fanns orkade inte mer än till andra våningen.

Det är väl en lätt match för en sån som dig, Tomten.

16 december 2011

Önskan nr 17


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-17

Hallå där Tomten, du börjar väl inte krokna?

Jag skulle väl få dig fullständigt på fall om jag drog till med att önska bostäder till alla.
Eftersom du ska hålla ända fram så nöjer jag mig med en betydligt blygsammare önskan.

Den ska skickas till de kommuner som väntar sig inflyttning.

I dessa IT-tider är det näst intill obegripligt att kommunerna inte har en länk på sina hemsidor där det står: Vi välkomnar alla som vill bo i vår kommun. HÄR hittar du din bostad.

Och så efter en klick på länken så kommer de på rad. Alla fastighetsägare i kommunen och hur man kommer i kontakt med dem.

Sånt finns inte, istället lämnar de alla kommande skattebetalare i sticket. De får ge sig in i ett hopplöst letande efter Sveriges mest hemlighållna vara, hyresrätter.

Men om nu inte kommunerna är driftiga så finns det medborgare som är det.

Jag fick ett mejl från Robert som skrev att det snabbaste sättet att hitta en lägenhet är troligen att aktivt ringa runt till hyresvärdar och se om de har några lediga lägenheter.

Därför har han tillsammans med några kompisar snickrat ihop en liten hemsida där man kan hitta telefonnummer till en otrolig massa hyresvärdar i Sverige (ca 6000). Sidan är gratis att använda och tillgänglig för alla.

Skicka med det som tips till kommunerna när du skickar i väg paketet med önskan om skärpning.

15 december 2011

Önskan nr 16


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-16


Tjoflöjt Tomten, nu ska de få renoverat i Norrköping.

Varje timme, under veckodagarna, har kommunalrådet Stjernkvist (S) i Norrköping fått foton från hyresgästerna. Bilderna har visat hur det ser ut i de lägenheter kommunens bostadsbolag, Hyresbostäder, äger.Det inte alls bra ut (se fler bilder på Hyresgästföreningens Flickr-konto här). Det finns mycket att göra för en kommun som tycker att man ska ta hand om sina ägodelar.Men det har inte alls varit självklart att kommunen tycker att kommunens bostäder ska vara i gott skick bara för att folk betalar hyra för lägenheterna som om de vore i gott skick.

Lars Stjernkvist (S) tyckte att hyresgästerna istället för att få renoverat borde betala ännu mer i hyra så att han den vägen kan få in lite pengar till annan kommunal verksamhet.

Och ändå betalar Hyresbostäder betydligt mer i vinstutdelning till ägaren, kommunen, än vad som är tillåtet. Närmare bestämt 1590 procent över den tillåtna summan.

Norrköping står redan på Boverkets svarta lista över kommuner som inte följer lagen.

Så nu önskar sig (tror jag) Lars Stjernkvist ett album där han kan sätta in fotona och en räknedosa som han kan använda inför nästa redovisning till Boverket.

Nu är i alla fall hyrorna klara i Norrköping. Hela höjningen, och mer därtill, ska gå till underhåll

Pengarna till kommunen har fullmäktige redan beslutat om så det är kört för det här året. Men det kommer ett nytt år.

Hyresgästföreningen växer i motvind står det i Hem & Hyra apropå det ökande antalet medlemmar i hela landet. Hem & Hyra redovisar också att hyresgästerna flyr från vänster till höger i politiken. Så inte undra på att vi ökar i Norrköping där det råder styv kuling.

Önskan nr 15


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-15

Halloj Tomten.

Skulle du kunna skicka lite politiskt ansvar till Örebro.

Var fjärde år sliter politikerna hårt för att få oss att rösta just på dem. Därefter ska de sätta avtryck, göra skillnad och leverera politik.

Allt det de står för ska bli verklighet i de kommunala styrelser och nämnder de sitter i.

Allt är inte politikerstyrt men kommunala bostadsbolag är det. Det är politikerna som beslutar om de ägardirektiv som ska gälla för bolaget, bestämmer vilka avkastningskrav de ska ha och vad de ska åstadkomma.

Så man kan ju tänka sig att det blir lite olika beroende på vem som sitter på styrsystemet. Och det blir det också.

I Örebro har den politiska striden stått het om det kommunala bolaget Öbo.

Efter valet tog Socialdemokraterna över ordförande klubban i Öbo. Karin Sundin (S) lät till stor häpnad för många meddela att Öbo blivit medlemmar i de privata fastighetsägarnas organisation. Senare sa hon att det inte var Socialdemokraterna som gått med i Fastighetsägarna utan Öbo.

Nu kräver Öbo stora hyreshöjningar och kommunen stora vinster. Då säger Karin Sundin (S) att det inte är Socialdemokraterna som kräver hyreshöjningar utan Öbo.

Öbo är alltså en fritt svävande satellit utan kopplingar till sin politiska styrelse eller den politiska majoriteten i fullmäktige.

Men hyreshöjningskraven är ju ett direkt resultat av politiska beslut, även om det inte är Karin Sundin som själv deltar vid hyresförhandlingarna. Men de som deltar från Öbo är uppbundna av de politiska ställningstaganden som är gjorda.

Karin Sundin (S) skyller på den nya lagen och tycks ha fått för sig att den är någon slags matematiskt regelverk med inbyggt facit som det bara är att effektuera.

Det tidigare kommunalrådet Staffan Werme (FP) visste att det inte var så och i november förra året lovade han ”att det inte ska bli någon hyreshöjning kopplat till den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som snart träder i kraft.”

Han hade samtalat med partiföreträdarna för samtliga partier i den dåvarande koalitionen och de var eniga om att det inte fanns någon anledning att medverka i ett sådant beslut. Öbo har en stark och stabil ekonomi.

Vad säger du Tomten, inte ska man dela ut hyreshöjningspaket utan att tala om vem de kommer ifrån?

14 december 2011

Önskan nr 14


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-14

Hallå där Tomten, idag har jag jobbat för att underlätta det hela för dig.

Här kommer ett leveransklart paket.

Det finns klappat och färdigskrivet på Aftonbladets kultursida.

Det ska gå till de som inte visste att de borde önskat sig en julklapp av detta slag redan för flera år sedan. Men det kan också vara så att det blev precis som de tänkt sig?

Hursomhelst så kommer här ett inlägg om vad den förda bostadspolitiken i Stockholm lett fram till med adress Stockholms stadshus.

Läs och begrunda.

13 december 2011

Önskan nr 13


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-13

Hallå där, Tomten jag hoppas att allt flyter på .

Jag har funderat på en sak som skulle passa i många paket. Det finns stavningskoll, synonymer, skärmtips för översättningar, referenstjänster och grammatikgranskning i Word.

Vad som däremot saknas är en logikfunktion som kan slå till med en rödmarkering när logiken brister och texterna inte hänger ihop.

Jag har kollat efter en sådan funktion på google, yahoo, webcrawler, altavista och Lycos utan resultat. Det hade annars kunnat bli årets julklapp.

Igår exempelvis hade några (FP) politiker en debattartikel på Aftonbladet där de skrev:

"Få saker ger så stor frihet och trygghet som ett jobb. Det innebär en egen försörjning och vetskap om att vara behövd. Det ger möjlighet att skaffa sig en bostad, att vara självständig och att ta makten över sin vardag."


Det verkar ju vara ett helt igenom logiskt och förnuftigt resonemang utom när de kommer till den där passusen om att det ger möjlighet att skaffa sig en bostad.

Det hade kanske varit lite mer möjligt om de föreslagit topplöner till alla de unga som traktar efter frihet, trygghet och ett jobb.

Men de var inte ute efter några topplöner åt de unga. Tvärtom. De vill var ute efter lägre löner.

En logikfunktion i ordbehandlingsprogrammet hade kunnat rädda de. Rödmarkeringarna hade varnat de direkt för att resonemanget inte hänger ihop.

Några låga ingångshyror finns inte för folk med låga ingångslöner. Det finns knappt några bostäder för de med vanliga löner.

De hade klarat logikkollen om de skippat inledningen om det där med bostad, självständighet och att ta makten över sitt liv och gått direkt på förslaget om låga ingångslöner så där rakt av bara utan att koppla det till några drömmar att känna sig behövd.

12 december 2011

Önskan nr 12


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-12

Tjoho, absolut att jag tycker att du kan uppfylla några önskningar före jul. Ingen vill att du ska ta några risker och gå in i väggen på julafton.

Så det är väl bara att tacka allra ödmjukast för ditt paket med lite nya medlemssiffror.

Det piggar onekligen upp i vintermörkret.

Hyresgästföreningen i Dalarna, Sörmland, Värmland och Örebro har aldrig någonsin haft så många medlemmar som nu, över 65 000.

Likadant är det i Norrland. Nu har de över 36 000 medlemmar, mer än någonsin där också.

All time high är det också i Västra Sverige.

Medlemsantalet i Södra Skåne ökar stadigt liksom i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborgs län. Du hade lite oklara besked där men jag tror minsann att även de ligger på sitt högsta medlemsantal någonsin.

1 423 nya medlemmar fick vår region i Sydost under november bästa resultatet någonsin, inte dåligt.

Även i Stockholm ökar antalet medlemmar för tredje månaden i rad. Det är särskilt kul. För det är kärva bud för hyresrätten i huvudstaden där har över 40 000 hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.

Är det verkligen du Tomten som fixat alla nya medlemmar? För det kan vara Fastighetsägarna också. Är det du så måste du ändå erkänna att du fått bra mycket draghjälp av dem.

Att fastighetsägarna ständigt ligger på för att tunna ut hyresgästernas plånböcker är ju inte precis något nytt.

Men nu förtäljer ryktet att en del fastighetsägare skickat in önskelistor till dig om att du ska fixa så att de kan förhandla direkt med varje hyresgäst.

Jag vet att du har tystnadsplikt, ryktet kan ju också vara falskt. Men jag tror säkert att du förstår att många hyresgäster skulle svikta i sin tro på dig om du tog den typen av jobb.

För det kan man ju räkna ut med lilltån att fastighetsägarna inte är ute efter att sänka hyrorna. För sådant är ju verkligen lätt, det är bara att meddela Hyresgästföreningen att man vid årets förhandlingar gärna vill sänka hyran.

Det är klart att de tänkt sig lite hyreshöjningar och sådana julklappar vill ingen ha. Det konstiga är att de tror att hyresgästerna längtar efter att hyresvärden plingar på dörren för att göra upp om en högre hyra.

Vad har man att sätta emot då när man står där vid dörren och det är skarpt läge.
Nja, jag tycker att hyran ligger på en bra nivå som det är kan man ju dra till med. Eller så har man jobbat igenom en egen kalkyl som man lägger upp.

Eller så inser man att hyresvärden har en hel del trumf på hand. Han har redan fixat en som kan ta över lägenheten om du krånglar till relationsbygget mellan dig och värden,

Eller så går du med i Hyresgästföreningen precis som så många andra gör.

11 december 2011

Önskan nr 11


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-11

Good morning, Tomten.
Du har väl koll på logistiken inför julaftonens leveranser?

Chefen för enheten för utredning och analys vid Statens Bostadskreditnämnd, Per Anders Bergendahl, måste få sina julklappar innan BKN slår igen julportarna på Norrlandsgatan 11i Stockholm. Blir det körigt för dig så kan jag kvista över, mitt hörnrum ligger nästgårds på Norrlandsgatan 7.

Jag tycker att du ska slå in ett exemplar av SOU 2007:74 Jag är säker på att det kommer att underlätta för Bergendal nu när han ska utreda andrahandsuthyrningen åt Attefall.

För han ska göra om det som gjordes 2007 då frågan om andrahandsuthyrning också utreddes.

Trots att det bara gått några år så skriver Attefall:

”Idag råder en osäkerhet kring många frågor som rör uthyrning av bostäder i andra hand. Det kan gälla hyresnivåer, hur besittningsskyddet fungerar och vilka regler en bostadsrättsförening kan sätta upp när det gäller uthyrning i andra hand.”


Fast det undrar man ju. Det råder väl ingen större osäkerhet om hyresnivån, besittningsskyddet eller vilka regler en bostadsrättsförening kan sätta upp.

Grejen är väl att Attefall funderar på om det går att ändra reglerna.

Christina Jacobsson, som utredde detta 2007, tyckte inte att man skulle ändra på ”Hyreslagens regler om bestämmande av hyran vid upplåtelse av en bostadslägenhet”

SABO skriver i sitt pressmeddelande, som du kan passa på lägga in i paketet till Bergendahl, att:

”Här öppnar direktivet för en uppluckring av bruksvärdessystemet, vilket är anmärkningsvärt. Naturligtvis ska vi i Sverige fortsätta ha ett starkt besittningsskydd för alla hyresgäster och jag förutsätter att regeringen inte genar i den frågan”, säger Kurt Eliasson, vd SABO.

Jag hoppas också att utredaren ställer sig på de boendes sida och värnar om besittningsskyddet.

Fastighetsägarna som ju inte har några särskilt omfattande sympatier för de som är i botadsnöd och ska betala tycker givetvis att ”allt som får marknaden för uthyrning av bostäder att bli mer lik en vanlig marknad är bra".

10 december 2011

Önskan nr 10


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige
Stockholm 2011-12-10

Hallå där, Tomten idag är jag på lite bättre humör.

Det var mycket som klarnade under gårdagen. Finansdepartementet kommer med direktiv till en utredning om skatterna som till och med kan tänkas dyka upp redan till jul. Kan förhoppningsvis bli ett litet men ändå snyggt paket att lägga under granen.

Attefalls utredare ska inte stärka hyresrätten han ska jobba på att folk ska vilja hyra ut sina villor, bostadsrätter, ägarlägenheter och radhus i andrahand. Till det passar bara julpapper från återvinningen.

Jag är också lite förvånad men ändå glad över den uppmärksamhet som Fastighetsägarna visar mig lite då och då.

De tycker visserligen inte att jag är mycket att hänga i julgranen. Men de ödslar ändå förvånansvärt mycket tid på min ringa person.

I senaste numret av Fastighetstidningen kan man läsa en favorit i repris. Den om att alla utom Hyresgästföreningen har insett den nya lagens realiteter.

Reinhold Lennebo tror att vi tror att om man upprepar ”samma sak tillräckligt många gånger och tillräckligt högljutt kan man alltid hoppas att det ska uppfattas som sanning".

Det tror vi inte och det fungerar inte för dig heller Reinhold. Det spelar ingen roll hur många gånger du upprepar att vi inte fattat vad som står i lagen. Det blir inte mera sant för det.

För din och andras information vill jag återigen meddela att vi i stort sett har samma uppfattning som SABO om vad som är innebörden av begreppet affärsmässiga principer.

Reinhold Lennebo är lite fundersam också. I samma nummer skriver han att han inte vet ”vilken strategi som ligger bakom att Barbro Engman håller sig till en retorik som för tankarna till Don Quijotes kamp mot väderkvarnar", skriver han.

Nä vad kan det vara. Kan tyvärr inte hjälpa dig där Reinhold. Du har nog bara låtit tankarna fara.

Han menar att samma retorik kommer fortsätta "från hörnrummet högst på Norrlandsgatan så länge det innehas av Barbro Engman".

Jo du Reinhold, det är nog nödvändigt att någon sätter sig emot dina julklappsfunderingar.

För om man ska tro på vad du skriver tänker du skicka smällkaramell på smällkaramell med dyrare hyror i åratal framöver till hyresgästerna.

Kan vara därför som statsmakterna gett hyresgästerna förhandlingsrätt.

Meningen är inte att du både ska välja julklapp och slå in den själv.

Så en liten tidig julklapp får du från mig. Jag kommer att sitta kvar i hörnrummet på Norrlandsgatan så länge medlemmarna vill ha mig där.

09 december 2011

Önskan nr 9


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-09

Men nu du Tomten blev du allt blåst. Häromdagen bad jag dig att checka upp läget på Socialdepartementet.

Enligt uppgift skulle de vara klara med direktiv till en utredning som skulle stärka hyresrättens ställning.

Men du kom tillbaka tomhänt, inte ett enda spår hade du fått upp.

Om du hade lyckats lägga rabarber på lite info så hade du i ett slag fixat tre miljoner julklappar och dessutom fått till lite julstämning i landets hyreshus.

Du kan ju bara gå till dig själv. Tänk dig om regeringskansliet bestämt sig för att jobba för att Tomtelands status och ställning skulle stärkas.

Det hade du säkert sett fram emot och du hade säkert legat i startgroparna för att ge en positiv kommentar till media när det hela skulle kungöras.

Men Attefall sig höll sig undan.

Men så plötsligt och oväntat stod han där i Rapport i går kväll och sa att hyresrätten ska stärkas genom att göra den lättare att hyra ut i andrahand.

Ridå. Inte undra på att han hållit sig undan.

Inte kan man väl stärka hyresrätten genom att låta de som inte tänker bor där tjäna pengar på att inte bo där?

På regeringens hemsida finns ingen information att få. Vart har Schlingmann tagit vägen?

Han skulle ju se till att marknadsföra regeringens politik. Det förutsätter förstås att det finns något att marknadsföra.

Rapport meddelade helt överraskande att det inte ska bli någon utredning om skatterna på boendet. Hoppsan, den information vi fått är att Finansdepartementet skriver på direktiv till en sådan.

Vet inte Attefall det, vet inte de som skriver att de inte ska skriva eller har de fått order om att sluta skriva?

08 december 2011

Önskan nr 8


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Stockholm 2011-12-08

Tjaba Tomten, uppe med tuppen eller?

Någon formsvacka så här tidigt på säsongen har du absolut inte råd med. Tvärtom måste du toppa formen och införa skärpt koll på inflödet. Det håller inte längre att låta småtomtarna ensamma sålla bland önskningarna.

Nu krävs det management by controlling. Det är starka krafter igång som måste stävjas.

EU verkar ha, om du ursäktar uttrycket, fått tomtar på loftet. De tänker skicka julklappar som ingen har önskat sig och som ingen vill ha.

Varken regeringen, oppositionen, föreningslivet eller någon annan har önskat att EU ska tvinga på Sverige nya momsregler.
Det är precis tvärtom. Men det struntar EU i. De ska ha det på sitt vis hela tiden. EU som skulle vara ett fredsprojekt, bah!

Du måste sätta stopp för den här typen av julklappsleveranser som ingen vill ha. Säg att du har fullt i säcken, tovor i skägget eller att Anders Borg satt stopp för all utbäring från EU-området.

07 december 2011

Önskan nr 7


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-07

Hallå där Tomten, det är snö på gång. Jag tycker att du ska dra iväg med släden till södra Sverige. Där kan du kolla på snö samtidigt som du kan få grepp om en del fenomen som du kan ha nytta av.

För nu börjar det bli läge att damma av och uppdatera sig på innehållet i ditt etiska policydokument gällande julklappsönskningar.

Viktigast är kontrollfrågan: finns det några snälla barn här?

Den får du inte hoppa. Du vet hur det kan sluta. Det finns ju många som ger intryck av att tillhöra gruppen snälla barn men där det visar sig inte hålla hela vägen

Jag utesluter inte att det kan dyka upp önskningar från en del fastighetsägare som inte uppfyller kvalitetskriterierna för snälla barn men som försöker ge sken av det.

Det gäller den grupp fastighetsägare som tjurar ihop när de inte får som de vill och då hittar på egna spelregler. De uppfyller alltså kriteriet för barn men de håller inte måttet i övrigt.

Det gäller de fastighetsägare som börjar med att göra precis som man ska. De lägger fram sina hyreskrav och börjar förhandla. Men så när det ställs kontrollfrågor om vad som ligger bakom kraven då reser de sig och går därifrån.

Istället går de hem och skickar ut ett "förslag till ny hyra" direkt till hyresgästerna. Hyresgästföreningen snabbar sig på allt vad de kan för att tala om att de ska betala den gamla hyran och strunta i den nya.

Men många blir oroliga och betalar den högre hyran, de tror att de måste eller att de ska bli av med lägenheten. För det luriga är att man anses ha godkänt den nya hyran om man betalar.

Du ser ju själv Tomten att här har vi att göra med förslagna typer som inte bör komma i åtanke för några julgåvor.

Jag tycker att du kan samköra dina utvärderingar med Fastighetsägarnas. Även de bör ju hålla rent hus, i det fall de har medlemmar som beter sig på detta sätt.

Mer finns att läsa på

Hem&Hyra.

05 december 2011

Önskan nr 6


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Till Tomten
Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna, Sverige

Stockholm 2011-12-06

Hallå där Tomten, jag önskar att du kunde göra en snabbutryckning till hyresgästerna i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Nu krävs det action och det fort.

Christel Armstrong Darvik är i färd med att dela ut julklappar där som kan få vem som helst att falla i gråt.

Christel Armstrong Darvik är vd för Stena Fastigheter och hon brukar berätta att Stena Fastigheter är ett hyvens bolag som satsar på trivsel.

- Vår drömsituation vore att våra hyresgäster aldrig flyttar, säger hon exempelvis till Västsvenska Handelskammaren.

Fast de gånger jag har träffat henne har hon mest varit upprörd över att Hyresgästföreningen inte hejar på de hyreskrav hon har.

Snälla tomten, kan du påminna Christel Armstron Darvik om vad som var hennes drömsituation. För nu tvingas hyresgästerna flytta och om de drömmer så är det mardrömmar.

Stena Fastigheter ska bygga om på Norra Kvarngärdet och Christel Armstrong Darvik vill ha hyreshöjningar på i vissa fall över 60 procent.

På tisdag och onsdag avgör hyresnämnden vad hyrorna ska bli. Om hyresnämnden bifaller Stenas krav drivs människor ur hus och hem, säger Marcus Kjellin på Hyresgästföreningen, som företräder de 38 hyresgäster i det aktuella området.

Och det kan ju var och en räkna ut med lillfingret att det är otroligt många som inte pallar med 3000 kr/månad i hyreshöjning.

Markus är en luttrad man som sett att många renoveringar ger alldeles för höga höjningar i hyresnämnden

Stena har till och med sagt nej till förslaget från Hyresgästföreningen att införa höjningarna successivt under en längre period om nu hyresgästerna förlorar i Hyresnämnden.

Så var det med det trivselprojektet.

Tomten, en liten önskan till bara. Kan du kolla upp med posten om de levererat några brev till Christel.

Jag har bett alla ledsna och rädda hyresgäster som tagit kontakt med mig och undrat över om det verkligen får gå till på det här sättet att inte bara söka hjälp hos oss utan också tala om för Christel vad hennes trivselprojekt innebär för dem.

Kolla också på inspelningen från vårt frukostmöte där IBF redovisade sin studie över hyresgästernas inflytande vid ombyggnad, det vill säga brist på inflytande.

Önskan nr 5


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna
Sverige

Stockholm 2011-12-05

Tjaba Tomten, i torsdags var jag på konferens igen. Där fick vi gissa/önska hur vi ville att saker och ting skulle vara om tio år. Mannen som stod bredvid mig på podiet, Stefan Lindvall vd Fastighetsägarna Syd, gissade/önskade att jag hade upphört då.

Inte jag kanske men Hyresgästföreningen skulle i alla fall ha gått i kras om tio år för då har alla våra medlemmar insett att de vill förhandla själva direkt med hyresvärden, menade han.

Det anses nämligen ligga i tiden att företräda sig själv i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Utom när det gäller vad vi ska äta till middag. Då levererar Lina sin matkasse direkt vid dörren och hon har tänkt ut veckans alla middagar åt sina kunder.

Om Lindvall får sina önskedrömmar uppfyllda så måste exempelvis Svenska Bostäder rigga en organisation som kan förhandla direkt med 30 000 hyresgäster. För inte tänker sig väl Lindvall att de ska kopiera Lina och leverera färdiga hyresnivåer direkt vid dörren?

Lindvalls resonemang bygger i bästa fall på att han faktiskt tror på att varje enskild hyresgäst kan få en lika stark position som hyresvärdarna i förhandlingarna om hyran. Om hyresgästen ska ha en chans att hävda sina plånboksintressen så kräver det att maktbalansen är någorlunda jämn.

Om jag idag på uppdrag av förbundsstyrelsen skrev ett brev till alla 528 000 hushåll som är medlemmar i Hyresgästföreningen med följande innehåll:

"Hallå där, Hyresgästföreningen lägger ner sin förhandlingsverksamhet, nu får ni förhandla bäst ni vill med fastighetsägarna. Lycka till. Vi vet att det är slagsmål om varenda lägenhet men stå på er ska ni se att de veknar."

Vad skulle hyresgästerna göra då? Bilda en Hyresgästförening så klart. Hyresgäster är minst lika smarta som fastighetsägarna som bildat en fastighetsägarförening för att ta tillvara sina intressen.

Jag önskar att du, Tomten, kunde vara lite hygglig mot Lindvall och låta honom bli en föregångare. Se till att han får chans att lägga ner Fastighetsägarna Syd så att alla fastighetsägare fick förhandla själva direkt med Hyresgästföreningen.

04 december 2011

Önskan nr 4


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna
Sverige

Borlänge 2011-12-04

Jo du Tomten, det kan inte vara roligt för en hederlig tomte som du att tvingas se på hur en del packar paketen fulla med pengar som inte är deras och ger bort till sig själv.

I Halmstad exempelvis tar kommunen 30 5551 000 kronor från det kommunala bostadsbolaget HFAB fast de inte får.

3 138 kr får varenda hyresgäst i Halmstad punga ut med i julgåva till kommunen.

Så nu när du ändå svävar runt regeringskansliet kan du väl hinta Beatrice Ask om att det finns kommuner som struntar i vad hon skrivit i lagboken. Be henne kolla på Hem&Hyra på webben där finns alla kommuner som gör likadant.

Man kan på goda grunder anta att Halmstad, Stockholm, Hedemora och de andra glidarna inte önskat sig ett exemplar av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Men ge de en ändå! Eller två.

Det är ju inget vidare konkurrensläge för dig som måste hålla dig inom lagens råmärken. Kanske en EU-anmälan om brott mot konkurrensreglerna när julruschen lagt sig?

03 december 2011

Önskan nr 3


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Dalarna
Sverige

Borlänge 2011-12-03

Halloj, det gick inget vidare på Fredsgatan 8 hörde jag. Hur svårt kan det vara att kolla upp vad Attefall har i kikaren? Det var ändå en väldigt försiktig önskan.

Om du inte skärper dig skriver jag till Tomten i Rovaniemi. Det borde väl ändå gå att lita på en dalmas?

Idag agerar jag ombud för den kommande generationen. De har bett mig skriva eftersom de ännu inte har godkända betyg i kärnämnena.


De önskar att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. De önskar slippa bo i andrahand, tredjehand eller någon annan hand. De vill bo i förstahand.

Snälla Tomten, lyssna till de som kommer. De har hoppet kvar.

Hälsar Hyresgästföreningen, ombud för kommande medlemmar

PS De vill helst inte bo inneboende hos någon annan. De tänker sig att bilda familj DS

Så till sist skickar vi våra varma lyckönskningar med anledning av din ettåriga bröllopsdag

02 december 2011

Önskan nr 2


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Sverige

Stockholm 2011-12-02

Hej igen.
Bra jobbat, hörde att du tog en vända förbi finansdepartementet för att kolla om det pågår något skrivande på direktiv till en skatteutredning.

Fast det var ju lite nedslående att höra att de inte blir klara till julafton. Kan du inte trycka till dem lite. Det är inte det att jag vill kolla några paket i förväg men paket som kommer efter jul är ju inte precis någon höjdare.


Kan du skicka ut släden till Socialdepartementet på Fredsgatan 8 i Stockholm och kolla upp varför Attefall hänger med huvudet. De ska ju enligt uppgift vara klara med direktiv till en utredning som har något att göra med att stärka hyresrättens ställning.

Det som Reinfeldt lovade i regeringsförklaringen, du vet.

Några påstår sig veta vad utredningen ska utreda men de kan inte säga det för de ”har inte lappen” med sig.

Är det den lappen Attefall kollar på.

Vi önskar mer information


Hyresgästerna

PS.
Även Ungdomsstyrelsen har samma önskan om skatteutredning i den rapport om ungas boende som de idag lämnar till regeringen. Här finns min kommentar till Ungdomsstyrelsens rapport.

01 december 2011

Önskan nr 1


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Tomteland
Gesundabergsvägen 80
792 90 Sollerön
Sverige

Stockholm 2011-12-01

Hallå där Tomten, jag vill att du ägnar finansministern särskild uppmärksamhet nu när det lackar mot jul.

Han har det tufft med Europa och vi vill inte att han lackar ur helt innan han har grejat till det på hemmaplan. Han behöver lite stödtrupper i Sverige och sådana har du gott om.

Hyresgästerna önskar att det blir lite ordning på skatterna på hyresrätten. Anders Borg har visserligen lovat att det ska komma en utredning men du kan väl trycka på lite, passa på nu och visa vad du går för.

Hälsar Hyresgästerna