06 oktober 2011

Flera fastighetsbolag på en konkurrensutsatt marknad som samkör prissättningen, vad är det?

Fastighetsägarna Sverige anmälde, genom sin europeiska organisation, svenska staten till EU-kommissionen. De menade att den svenska bostadspolitiken stred mot EU:s statsstöds- och konkurrensregler.

De ville konkurrera på egna villkor och bli en fullvärdig part i hyresförhandlingarna med oss. Enligt Fastighetsägarna måste allmännyttans hyresnormerande roll till varje pris bort så att de äntligen fick förhandla på egna meriter.

Nu är allmännyttan hyresnormerande roll borta. De privata fastighetsägarna är befriade och de är numera en fullvärdig förhandlingspart. Men frigörelsen från allmännyttan verkar sitta långt inne.

Istället för att vi, som tänkt var, skulle möta två fullvärdiga parter som äntligen kan konkurrera med varandra så vill de till varje pris samköra.

I vart fall försöker de privata fastighetsägarna, de som är medlemmar i Fastighetsägarna, att skjuta allmännyttan framför sig.

Nu är Fastighetsägarna på turné för att tala om för de kommunala bolagen hur de ska sköta sina bolag såsom allmännyttans ägare, styrelser och bolagsledningar är oförmögna att läsa lagtext och sköta bokföringen utan hjälp från sina konkurrenter.

Jag vet inte hur det går med turnén men Skövdebostäder ansåg i alla fall att de var ute i ogjort väder ("Inte enda enda bidragskrona" är rubriken i Skaraborgs allehanda).

Sägas ska väl också att Fastighetsägarna inte företräder en majoritet av de privata fastighetsägarna. Många fastighetsägare, de stora, förhandlar oftast direkt med oss och det finns en hel del konkurrerande fastighetsägarorganisationer.

Med början nästa vecka är Fastighetsägarna arrangör tillsammans med Dagens Samhälle av ett antal seminarium med rubriken:

”Lever kommunerna upp till den nya lagen om kommunala bostadsbolag” Fastighetsägarnas representant hälsar välkommen och ger en introduktion till dagen.

Varför Fastighetsägarna tycker att det är deras sak att tala om för ägarna av deras konkurrerande bolag hur de ska sköta sina bolag är fortfarande dolt i dunkel.

De vill erbjuda en arena, säger de. Varför de då inte bjöd in den part som verkligen är berörda, hyresgästerna, till denna arena är dolt i samma dunkel.

Banden mellan allmännyttan och Fastighetsägarna i Stockholm är starkare än någonsin. Vad jag känner till sitter inte allmännyttan i knäet på de privata fastighetsägarna på samma uppenbara sätt som i Stockholm.

Jag tror och hoppas att det är ett Stockholmsfenomen. För det vimlar av hyressättningsmodeller i hela landet där man för länge sedan kommit överens om vilken totalsumma som ska fördelas och en modell för den fördelningen.

Men i Stockholm har arbetet gått i stå. De tre stora allmännyttiga stockholmsbolagen och Fastighetsägarna har samkört under hela arbetet och nu meddelar de dessutom att de ska fortsätta arbetet på egen hand.

De har till och med gemensamma pressmeddelanden.

Så nu ska de privata fastighetsägarna och de kommunala bolagen i samförstånd och tillsammans avgöra/bestämma hur höga hyror Stockholmarna ska få. Eller vad är innebörden och meningen med att fortsätta på egen hand?

Flera fastighetsbolag på en konkurrensutsatt marknad som samkör prissättningen, vad är det?

"En kartell är en formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel. Medlemmarna i kartellen godkänner att koordinera sina priser"

22 kommentarer:

Nils-Olof sa...

Hyresgästföreningen hade chansen att påverka. Ni sprang ut från förhandlingen som en obstinat femåring.

Hyresgästföreningen hade i uppdrag att ta fram Stockholmsmodellen. Under flera år hände i princip ingenting.

Nu anklagar ni fastighetsägarna för alla tänkbara fel. Dags att se er i spegeln?

Censurerar du bort det här på bästa DDR-vis nu?

Barbro Engman sa...

Nils-Olof, Hyresgästföreningen har använt de senaste tre åren till att försöka påverka.Men du kan väl ändå inte mena att vårt uppdrag är att acceptera fastighetsägarnas resonemang oavsett hur dyrt det skulle bli för hyresgästerna?

Nils-Olof sa...

Så det bästa ni kom på var att rusa ut från förhandlingen som en obstinat femåring och sen skriva på bloggar hur dumma fastighetsägarna är?
Det är sandlådenivå.

Det är många människors ekonomi ni leker med. Ta ert ansvar och gå tillbaka till förhandlingsbordet - det är där ni kan påverka.

Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna Stockholm sa...

Barbro Engman anser att det är ett problem att de privata fastighetsägarna i Stockholm samarbetar med de kommunägda bolagen i en hyreskommitté och kallar det för kartell. Men varför berättar hon inte att det arbetet startats på initiativ av Hyresgästföreningen, som dessutom under tre år, fram till i måndags varit aktiv deltagare i kommittéarbetet? Samarbete mellan konkurrenter på en marknad är i normalfallet förkastligt. Men hyresmarknaden är ingen normal marknad. En av lagarna, hyresförhandlingslagen, kräver att en organisation som representerar hyresgäster ska förhandla med en annan organisation, som företräder fastighetsägare. Det är grunden för samarbetet mellan fastighetsägare respektive hyresgäster, det kollektiva system som Barbro Engman vanligtvis höjer till skyarna men nu kallar kartell. Men för Barbro Engman är kritiken viktigare än sakinnehållet.

Nils-Olof sa...

Hej
Jag skrev ett till inlägg. Varför censurerade du bort det? Var det känsligt.

Martin Lindvall sa...

Hej Barbro,

Jag hyser kanske inga illusioner om att övertyga dig, men vi kan väl ta det en gång till för trogna läsare av din blogg.

De seminarier som hålls i samarbete med tidningen Dagens Samhälle är inte till för att skriva någon något på näsan. Fastighetsägarna själva deltar bara som värd och talarna från SABO, SKL och KTH skulle lika lite som Dagens Samhälle vara beredda att äventyra sin trovärdighet genom att agera språkrör för oss.

Anmälningarna bekräftar att det trots ett gediget informations- och utbildningsarbete från exempelvis SKL och SABO fortfarande finns ett sug efter information, mer kunskap och diskussion om vad den nya lagstiftningen medför i praktiken ute bland företrädare för kommunägda bostadsbolag och dess ägare.

Vi är inte på någon turné. Tillsammans med Dagens Samhälle erbjuder vi experter från - och jag tar det igen, eftersom du envist försöker förtiga det - SABO, SKL och KTH som besöker Malmö, Stockholm och Göteborg. Ingen från oss åker runt med dessa. Vad gäller Malmö noterar jag däremot att de får sällskap av en turnerande förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Du är hjärtligt välkommen Barbro, och jag utgår från att ingen försökt hindra dig från att komma.

Det för oss naturligt över till din fråga om varför inte du eller någon annan företrädare för Hyresgästföreningen bjudits in som expert. Du resonerar som att det vore självklart. Jag håller inte med. Lagen ändrar villkoren för hur de kommunägda bolagen bedriver sin verksamhet och förhållandet mellan bolagen och dess ägare. Det är också dessa två som de nya reglerna om affärsmässiga principer riktar sig till.

Vi väljer att inte själva ställa upp bland experterna, för att minska inslaget av partsintressen på ett seminarium som sätter kunskapsöverföring framför politisk debatt. Var det ställer er eventuella medverkan behöver jag kanske inte utveckla.

Jag förstår din lockelse att misstänkliggöra oss, men här landar du snett Barbro. Varför inte göra som vi i stället? Erbjud några seminarier med samma upplägg ni också. Vi får återkommande bevis på att efterfrågan alltjämt är stor. Ni skulle säkert få många anmälningar. Och ingen av deltagarna skulle komma med förväntningar om att bli skrivna på näsan av er, men bli desto mer besvikna om de blev det.

Barbro Engman sa...

Tore, jag anser inte att det arbete som sker i hyreskommittéerna utgör några som helst problem. Sådana finns i hela landet och arbetet är mycket framgångsrikt.
Som du själv skriver så var det vi som tog initiativ till att en sådan också kom igång i Stockholm liksom vi gjort på många andra ställen.

Kommittéerna består av tre parter, inte en, inte två, inte två i förening utan tre som alla deltar som tre från varandra oberoende parter och som bidrar med sina resp synpunkter .

De kommunala bolagen ska utgå från sina förhållanden och de privata från sina och på så sätt bidra till arbetet.

För inte kan du väl mena, Tore, att avsikten/meningen är att de parter som företräder fastighetsägarna först ska enas för att sedan ha en gemensam front mot den tredje parten?

Nu har arbetet i Hyreskommittén i Stockholm avstannat. Då meddelar två av parterna att de fortsätter arbetet utan den tredje parten. Om två fastighetsägarorganisationer utan deltagande av den tredje ska enas om hur hyrorna i Stockholm ska se ut, vad ska jag kalla det? Det kollektiva förhandlingssystemet bygger på ett deltagande från alla berörda parter.
Två mot en är något annat.

Men det allra viktigaste, som också är skälet till att arbetet fungerar i resten av landet, är att man där jobbar med att ta fram en modell för VAD som ska prissättas dvs enas om vilka bruksvärdesfaktorer som ska finnas med och hur dessa ska viktas.
Det är i de årliga hyresförhandlingarna som den totala hyresintäkten som bolaget får förhandlas fram.

När det är klart används den modell man är överens om för att fördela den totala hyresintäkten.
Man ska inte blanda ihop de två sakerna för då funkar det inte.

Det är inte utan anledning vi har förhandlingsordning med varje enskilt bolag för sig.

Jag höjer fortfarande det kollektiva förhandlingssystem till skyarna men det är väl ändå något annat än när två fastighetsägarföreträdare sitter för sig själva och gör upp . Det kan inte med bästa vilja i världen kallas kollektiva förhandlingar.

Tore, det blir bäst för alla om du avstår från att tala om vad jag tycker är viktigt

Anonym sa...

@ Tore
Hyresgästföreningens samarbete med de allmännyttiga, kommunalt ägda, bolagen i Stockholm och de anslutna privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna,sker under helt olika förutsättningar. Hyresgästföreningen representerar i sammanhanget hyresgäster och ni representerar en del av fastighetsägarna i Stockholm.

Fastighetsägarnas intressen har under åren varit gynnade. Utdelningen hög och intresset för ägandet stort. Det är goda skäl från er sida för ett fortsatt samarbete. Nog finns det all anledning att istället fråga sig hur ni fortsättningsvis kan axla lagstiftarens mening, era medlemmars intressen, istället för att angripa ordföranden för hyresgästernas intresse!

Nej,
använd istället din kraft och dina kontakter in i regeringen och framför krav om politiska beslut som möjliggör nyproduktion och jämställda villkor för upplåtelseformerna.

Söderhöna

Barbro Engman sa...

Nils-olof, vad jag kan se har jag inte censurerat några av dina inlägg. Jag begriper inte heller vad som skulle vara så känsligt. Du har av någon anledning bestämt dig för att vi rusat ut från förhandlingarna som en obstinat femåring. Jag antar att du får bestämma dig för vad som helst. Vad ska jag göra åt det. Du var väl inte där vare sig nu eller någon annan av alla de gånger Hyreskommitteen i Stockholm träffats?

Barbro Engman sa...

Martin, jag har bara funderat över hur det kommer sig att just de privata fastighetsägarnas organisation Fastighetsägarna känner sig kallade och är beredda att ur egen ficka plocka fram hundratusentals kronor för att anordna konferenser om hur era konkurrenter ska tolka lagen. Dessutom har ni lagt ytterligare pengar på ett uppdrag till KTH professornerna Lundström och Lind för att få en redovisning av vad de tycker är ett affärsmässigt beteende hos era konkurrenter. Jag ifrågasätter inte Lind och Lundströms akademiska integritét. Jag tycker ändå att det är en relevant fråga, varför lägger ni så mycket pengar på ett ämne som bara berör era konkurrenter? Men det är ju hyggligt av er det måste man säga.
Med turné avsåg jag de besök som ni avlägger i samma ärende hos enskilda kommunala bolag.
Jag är däremot ofta på turné i hela landet så det passar mig alldeles utmärkt att gå på seminariet i Malmö.

Nils-Olof sa...

Att döma av Barbros vresiga svar till allt och alla kan man bara konstatera att kommunismen står med ryggen mot väggen.

Barbro Engman sa...

Kommunismen?

IngaBritt, Skarpnäck sa...

Gå tillbaka till förhandlingsbordet och ta ert ansvar, organisationsegoister!

Martin Lindvall sa...

Om lagens konsekvenser bara berört våra konkurrenter och inte förutsättningarna för våra medlemmar (vilket jag aldrig hävdat) hade vi inte gjort den anmälan till EU-kommissionen som bidrog till lagens tillkomst.

Och hyggliga, det vet du ju att vi är :)

Barbro Engman sa...

IngaBritt, hur mycket tycker du att vi ska ge efter?

Barbro Engman sa...

Martin vi har ju fått en alldeles ny lag som berör era konkurrenter.

Visst är det väl så att du tror att kommunpolitiker och tjänstemän i kommunerna kan läsa och ta till sig även denna lag?

Berit Bornecrantz Dias sa...

Nu måste jag säga att under alla de år jag varit medlem i Hyresgästföreningen har jag verkligen hela tiden bara drabbats av besvikelser. Det är idag första gången jag kan säga BRA! till ledningen. Det var riktigt bra detta Barbro Engman, att avslöja Stockholmsbluffen. Som det heter "Den som gräver en grop åt andra, faller själv lätt däri." Och anmälan till Konkurrensverket låter väl inte vänta på sig, får jag hoppas?

Martin Lindvall sa...

Jag har stort förtroende för deras kunnande och förmåga, även att välja vilka seminarier och utbildningar de anmäler sig till. Och om behoven varit så små som du tycks övertygad om hade vi inte behövt stänga anmälningarna i förtid på något av seminarierna. Nu fick fick vi emellertid göra det, och det berodde inte bara på hyresgästföreningens stora intresse för att sända sina företrädare på utbildningen (!).

Anonym sa...

Ja, det var mycket fram och tillbaka. Givetvis kan inte jag låta bli att lägga mig i. Det är ju naturligtvis helt korrekt som Tore skriver att en kartell i någon mening förutsätter en marknad med konkurrens där kartellen i sig sätter konkurrensen ur spel. På hyresmarknaden saknas ju effektiva möjligheter till konkurrens, då prissättningen är reglerad. Konkurrens behöver sannerligen inte bara handla om pris. I en ekonomisk modell såsom hyresmodellen ör väl samarbete mellan parter med likartade intressen knappast något att reagera över. Skulle HGF låta bli att samarbeta med en annan hyresgästorganisation?

//Jesper

Christer Jansson, Fastighetsägarna Stockholm sa...

Barbro Engman är bekymrad över att vi privata fastighetsägare samarbetar med de kommunägda bolagen. Det är insiktsfullt. Hon har nämligen anledning till det. Genom att åter igen hoppa av arbetet med att försöka systematisera hyressättningen i Stockholm, så har Hyresgästföreningen ställt sig vid sidan av en oundviklig utveckling. Och står man vid sidan av så kan man inte påverka. Så enkelt är det. Vi kan beklaga Hyresgästföreningens avhopp, men vi kommer inte att låta oss stoppas av den. Arbetet med Stockholmsmodellen fortskrider – på olika nivåer.
Engmans kategoriska resonemang om hur en hyressättningsmodell ska användas är intressant. Som en bild av en svunnen tid. Då hon bestämde och självkostnadsprincipen gällde. Nu är det nya tider. En del gillar inte framtiden. Det gör däremot vi.

Barbro Engman sa...

Christer Jansson, tycker du inte att det är lite märkligt ändå att fastighetsägarna, både de privata och allmännyttan, kör vidare så som inget har hänt med en modell som ska påverka hyrorna för Stockholms alla hyresgäster? Hur ska ni gå tillväga för att implementera er modell? Tänker ni sätta hyror på egen hand?
Men det är väl som du skriver, inget som kan stoppa er. Ni visar därigenom en mycket dålig respekt för den part som företräder hyresgästerna.
För man kan ju också tycka att vårt avhopp är ett tecken på att ni brister i lyhördhet och förmåga att föra arbetet framåt och se på hyressättningen ur ett annat perspektiv än bara ert eget.
På det sätt jag beskriver att det fungerar är ingen berättelse från någon svunnen tid utan en berättelse om hur det fungerar idag runt om i landet.det är därför de lyckats med hyressättningsarbetet i Malmö, Göteborg, Umeå m fl platser.och det är därför det inte lyckas i Stockholm.
För dig som gillar framtiden är nog det största hotet mot hyresrätten era eviga krav på ständigt höjda hyror. Ju högre hyran blir ju mindre attraktiv blir hyresrätten.

Bara av nyfikenhet, när var den tid då jag bestämde?

Anonym sa...

Hyresrätt var en gång en attraktiv boendeform och skulle kunna bli det återigen om de kommunala bostadsbolagen avbolagiserades och blev självkostnadsbärande, alltså drevs liknande exempelvis de skolor som återför överskott i verksamheten. Både internationellt och nationellt behövs stabilitet, inte investeringar i "papper" och spekulation istället för handfast produktion. Vad är det livet handlar om egentligen? Betänk din dödsdag, står det i Bibeln. Har vi inte hamnat väldigt långt bort ifrån verkligheten när vi bortser ifrån såna reella fakta som att bostaden tillhör de mänskliga rättigheterna och ska inte behandlas som investeringsobjekt i meningen spekulationsobjekt för kapitalackumulation. När du blir gammal fastighetsägare och minns att du chockhöjde hyrorna och vräkte barnfamiljer, hur kommer du att känna inför din osaliga hädanfärd? Det borde enligt min mening vara helt förbjudet för privata företag eller enskilda att äga hyresfastigheter. Det skulle få ankomma enbart på staten för att hålla bostadssektorn utanför den konkurrensutsatta marknaden. Hyror skulle inte heller behöva förhandlas utan de skulle regleras enligt lag utifrån hyresgästens inkomst. Så vara sig Fastighetsägarna Stockholm eller Hyresgästföreningen är institutioner med något självklart existensberättigande. När det gäller bostadsrättsmarknaden är lägenhetspriserna inte reella. De är inte värda det de säljs för. Priset är satt utifrån något så ansvarslöst som marknadsvärdet som går upp och det går ner, mest upp eftersom det ligger i de privata fastighetsägarnas egna intresse att lobba bland politiker och att sätta press på Hyresgästföreningen på olika sätt. Rätt vore idag att göra om planerade bostadsrätter till hyresätter och att avbolagisera allmännyttan och sätta ett absolut stopp för utförsäljning av svenska folkets gemensamt ägda hyresrätter. Dessutom bör det skrivas in i grundlagen ett förbud mot dylik utförsäljning eftersom, som sagt, bostaden tillhöra de fundamentala rättigheterna i det civiliserade samhället.