23 maj 2012

Bort med andrahanslösningarna och in med förstahandslösningarna


Hallå partiledarna, kolla bakåt. Vänd inte ryggen åt byggkranarna. Vi måste bygga bostäder. Kom loss nu och vänd blicken från andrahandslösningarna till förstahandslösningarna. Åren går och det tar tid att bygga som Stefan Attefall brukar påpeka.

Några tecken på vända blickar finns inte så nu riktas allt fokus mot det som redan är byggt. Bostadsbeståndet ska utnyttjas bättre. Regeringens andrahandspolitik bygger visserligen mer på tro än vetande men i bostadsbristens Sverige förmodar de ändå att det finnas tusentals outnyttjade bostäder.


Genom regeländringar ska dessa befrias och de bostadslösa ska flytta in.

Det är väl egentligen bara Handelskammaren som jublar. Men så bygger också regeringen hela sitt förslag på Handelskammarens telefonundersökning. Fastighetsägarna småjublar väl lite de med.

Men de allra flesta  remissvar rymmer mängder av invändningar och funderingar. Jag hoppas att Stefan Attefall läser och begrundar. Det är många ungdomar som ställer sitt hopp till honom. De är utsatta och utnyttjade redan som det är. Gör inte deras läge ännu värre. Här följer några exempel på hur remissinstanserna svarar:

"Förslaget kommer att leda till dramatiska hyreshöjningar och kommer att ytterligare försvåra för dem som är i störst behov av ett boende"

”Det finns en risk för att de som har det svårast att etablera sig på bostadsmarknaden även fortsättningsvis kommer att få betala de högsta hyrorna och få det otryggaste boendet”

”Med en promemoria som baseras på antaganden utan en grundlig analys finns en stor risk att de förslag som lämnas inte kommer att uppnå de önskade positiva effekterna, men däremot leda till andra oönskade effekter, särskilt i ett längre tidsperspektiv.

”En exempelräkning för vad hyresnivån då kan komma upp i ger en hyra på 14-15 000 kr/månad för en tvåa i storstäderna samt en beroende på inköpskostnad ändå betydande kapitalvinst för ägaren".

"Att ge bostadsrättsinnehavaren en i princip oinskränkt rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under en längre period, trots att föreningen är emot sådan upplåtelse, kan ses som en icke rimlig inskränkning av äganderätten för föreningen som fastighetsägare."

"Vi har svårt att se hur kortare uppsägningstid och borttagande av möjligheten att kräva återbetalning av erlagd överhyra skulle bidra till en förbättrad situation för de som hyr."

”Bristen på underlag leder till att förslaget vilar på mer eller mindre lösa antaganden och dess verkliga effekt är svårbedömd. Detta manar till försiktighet när det gäller avsteg från hyreslagens principer."

"I promemorian framhålls det att bruksvärdessystemet inte ska urholkas. Ändå är det som föreslås här".

"Förändringen gör följaktligen regelsystemet mer omfattande och komplext, och därmed också svårare att överblicka för personer som vill hyra ut eller hyra en bostad i andra hand."

"Förslaget syftar till att frigöra ytterligare ett antal bostäder. Det förefaller tveksamt om reformen kommer att medföra att tillgången på lägenheter kommer att öka i någon större omfattning. Antalet är svårt att uppskatta och överväger enligt hyresnämndens mening inte nackdelarna med förslaget."

Det saknas  "en större fördjupning i vad förslaget får för konsekvenser för den som ska hyra."

"Det är allvarligt att att man lägger allt större fokus på andrahandsmarknaden som en viktig del av bostadsmarknaden i helhet samtidigt som man gör situationen än otryggare för de grupper som redan idag har det allra svårast."

3 kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte konstigt?
Sverige är det enda land i väst där det under de sista årens bostadsprisökning har byggts väldigt lite.

I Sverige har bostadspriserna inte sjunkigt ännu trots uppblåsta priser. Se på Spanien, Usa, Irland Danmark mm.

Sverige är det enda land som har bruksvärderprincipen.

Censureras detta som vanligt Barbro?

Om detta mot förmoda kan komma med kommer jag att skriva på di.se om bostad/hyresmarknaden. Där är det ingen censur. Där kan vi föra en diskussion.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Trodde att de som hade det svårast var de som inte kan hyra ngn bostad för att det saknas bostäder - de bostadssökande, inte för att de får betala mer och ändå får en bostad!?

För de unga är satsningar nu på "föstahnadslösningaen" inte mycket till tröst, eftersom det tar en del år innan bristen kan vara kompenserad.

Och varför har bristen uppstått inom den förträffliga tillämpningen av bruksvärdessystemet? Är det troligt att det som orsakat felet också kan avhjälpa detsamma?

//Jesper

Anonym sa...

Tack för att jag fick tycka till denna gång Barbro

Mvh
Jonas